TIENDA
¡Descubre nuestros packs imprescindibles para la hora del vermut!

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La seva privacitat i la seva con!ança són importants per a nosaltres, per això en aquesta Política de privacitat li oferim informació important sobre com tractem la seva informació personal. Li recomanem que llegeixi amb atenció el que ve a continuació i, si després de fer-ho té algun dubte, ens el pot consultar a través del nostre adreça de correu som@lhostia.cat

Aquesta Política de privacitat és aplicable a lhostia.cat d’acord amb allò disposat en el nostre Avís legal i les Condicions d’ús.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU. CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO)

El titular d’aquesta web és MARTÍ SERDÀ S.L., (d’ara en endavant, CAN VIRGILI), amb CIF núm. B-6128806 i el domicili social de la qual es troba situat a Mas del Pont s/n 08792 Santa Fe del Penedès, Barcelona (Espanya) Si es vol posar en contacte amb nosaltres pot fer-ho a través de nostre: Telèfon: (+34) 938 97 44 11 O, si ho prefereix, pot enviar-nos una comunicació postal a l’adreça esmentada.

Si la seva consulta està relacionada amb l’ús que fem de les seves dades personals o si el que vol és donar- se de baixa d’algun dels nostres serveis, pot fer-nos arribar la seva consulta al nostre DPO adreça de correu som@lhostia.cat

CAN VIRGILI declara que respecta la legislació vigent espanyola i europea en matèria de Protecció de Dades Personals, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals s’exposen, CAN VIRGILI manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la con!dencialitat i la privacitat de les dades personals recollides a través d’aquest lloc web, així com la seva integritat, disponibilitat i seguretat, tot duent a terme les accions necessàries per impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o utilització fraudulenta de les dades tractades.

CAN VIRGILI garanteix que les dades personals de l’Usuari són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i que han estat recollides amb el consentiment explícit de l’Usuari, al qual s’ha informat prèviament de la !nalitat del tractament que expressament s’indica en aquesta Política de privacitat.

CAN VIRGILI no tractarà ni compartirà dades personals dels usuaris excepte que ho permeti la normativa vigent, que ho requereixin les autoritats competents o que compti amb el consentiment exprés i prèviament informat de l’Usuari. CAN VIRGILI no utilitzarà les dades personals dels usuaris per a !nalitats diferents de les quals prèviament l’ha informat abans de l’enviament de dades per part de l’Usuari .

INFORMACIÓ PERSONAL I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. QUÈ SIGNIFICA?

La informació personal fa referència a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identi!cada o identi!cable, directament o indirectament (nom, número d’identi!cació, dades d’ubicació o factors especí!cs de la identitat física, psicològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social de la persona, informació exacta de la ubicació geogrà!ca, informació !nancera i números de compte bancari, així com elements d’identi!cació únics, com els números de DNI, IP, MAC, seguretat social, llicència de conduir, etc.).

La informació personal especialment protegida és la relacionada amb la raça o l’origen ètnic, les opinions polítiques, les creences religioses, la pertinença a associacions de treballadors, la salut física o mental, informació mèdica addicional (que inclou les dades biomètriques i genètiques, o les preferències sexuals), antecedents o condemnes.

Les operacions, les gestions i els procediments tècnics que es facin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, el registre, l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació o la modi!cació, l’extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés o interconnexió, limitació, supressió o destrucció sobre dades de caràcter personal o conjunts de dades personals, seran considerats tractament de dades personals.

CAN VIRGILI no recull ni tracta dades personals dels usuaris catalogats com a especialment protegits. Si vol saber com tractem les seves dades personals el convidem a seguir llegint aquesta Política de privacitat.

COM UTILITZEM LA INFORMACIÓ PERSONAL

Transparència i informació sobre protecció de dades personals Volem deixar clares les nostres pràctiques de privacitat perquè vostè pugui prendre decisions informades sobre l’ús que CAN VIRGILI fa de la seva informació personal.

Aquests són els nostres valors per al tractament de dades personals:

Licitud i lleialtat

Sempre requerirem el seu consentiment previ per tractar les seves dades personals per a una o diverses !nalitats especí!ques, que seran comunicades abans que ens enviï les seves dades, llevat que el tractament de les seves dades personals es basi en alguna altra causa legítima d’acord amb la legislació vigent aplicable.

Minimització

Només requerim als usuaris les dades estrictament necessàries en relació amb les !nalitats del tractament de les dades.

Limitació del termini de conservació

Mantenim les dades durant el temps necessari en funció de la !nalitat del tractament, informant en cada cas del termini de conservació. Revisem i actualitzem les bases de dades personals eliminant registres inactius o aquells que ja no són necessaris perquè ha !nalitzat la !nalitat del tractament.

Con!dencialitat

Apliquem les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per al tractament de dades personals i n’assegurem la con!dencialitat i minimitzem el risc d’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades personals dels usuaris per part de tercers.

Transparència

En aquesta política podrà trobar tota la informació relativa a l’ús que CAN VIRGILI fa sobre les seves dades personals. Amb caràcter general, recopilem, utilitzem, divulguem, transferim i emmagatzemem informació personal quan és necessari per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci, tal com es descriu en aquesta Política de privacitat.

Com obtenim les seves dades? Tipus d’informació personal que recopilem Recopilem la seva informació personal a través de: – El formulari de contacte – El formulari de “Treballa amb nosaltres”

– El formulari de registre de visita a la fàbrica – L’ús de cookies – Quan exerceix davant nosaltres algun dels seus drets de protecció de dades. A través de totes aquestes vies podem recollir la següent informació: – Nom i cognoms – Data de naixement – Domicili – Telèfon – NIF/NIE per inscriure’s en les nostres ofertes de feina a través del formulari “Treballa amb nosaltres ” i en el cas que s’exerceixi un dret de protecció de dades i l’aporti l’usuari per acreditar la seva identitat – Adreça de correu electrònic – Formació acadèmica – Situació laboral – Codi de descompte, que si s’ha obtingut mitjançant algun dels seus col·laboradors el pot fer identi!cable – En adjuntar el seu currículum en el formulari de “Treballa amb nosaltres”, recaptem totes les dades personals que contingui aquest document. – Qualsevol altra informació i/o arxiu que lliurement decideixi traslladar a CAN VIRGILI. Un vermut suave y goloso con un buen equilibrio entre – La informació recollida mitjançant l’ús de cookies, que pot consultar a la nostra Política de cookies . dulzura y amargura. Elaborado con más de 50 hierbas

El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui

L’Usuari declara que les dades personals que facilita a CAN VIRGILI en qualsevol tram de l’ús d’aquesta web són veraces.

Com a Usuari, ha de saber que vostè és l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar a CAN VIRGILI com a responsable d’aquest lloc web o a un tercer si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones sense comptar amb el seu consentiment i provocant un engany, dany o perjudici. Perquè puguem mantenir les seves dades exactes i actualitzades, preguem a l’Usuari que ens comuniqui qualsevol variació que es pugui produir en les dades facilitades.

Consentiment de menors d’edat

El lloc web no està destinat a ser utilitzat per menors de 18 anys, per la qual cosa, si vostè és menor d’aquesta edat, no li és permès navegar i utilitzar aquest lloc web.

CAN VIRGILI prohibeix l’enviament de dades personals a través d’aquest lloc web per part d’usuaris menors de 18 anys. En el cas que CAN VIRGILI detecti usuaris que poguessin ser menors de l’edat indicada, no tractarà les seves dades ni, per tant, donarà resposta a les sol·licituds.

CAN VIRGILI es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva legitimació en cas de tenir sospites fonamentades sobre la minoria d’edat de l’Usuari. No obstant això, CAN VIRGILI no pot veri!car la certesa de les dades proporcionades, ni es responsabilitzarà d’aquelles persones menors d’edat que accedeixin al lloc web i als continguts de CAN VIRGILI incomplint aquesta condició d’accés. CAN VIRGILI recomana a pares, representants o tutors legals que supervisin o prenguin les precaucions oportunes durant la navegació dels menors per internet, i que estableixin !ltres sobre la informació i els continguts als quals els menors poden accedir o no.

Finalitat del tractament realitzat per CAN VIRGILI

CAN VIRGILI informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través d’aquesta web seran incorporades i tractades per CAN VIRGILI com a responsable del tractament amb les següents !nalitats: – Gestionar les consultes realitzades a través del formulari de contacte i donar la resposta oportuna. – Incloure la seva candidatura en els nostres processos de selecció. – Enviar-li comunicacions comercials sobre les nostres notícies, novetats, productes i serveis, només en cas que vostè ho hagi autoritzat prèviament de manera expressa i informada. – Tramitar la reserva per visitar la fàbrica. – Gestionar altes i baixes dels registres d’usuaris de les bases de dades de CAN VIRGILI per a comunicacions electròniques. – Atendre l’exercici dels drets dels interessats. – Obligacions legals: és possible que se’ns exigeixi utilitzar i retenir informació personal per motius legals i de compliment, tals com la prevenció, detecció o investigació d’un crim, prevenció de pèrdues o frau, o per complir amb els requisits d’auditoria interna i externa, amb els nostres objectius de seguretat de la informació o de prevenció de delictes, la qual cosa podrà comportar que es tractin: (a) en virtut de la llei aplicable, que pot incloure lleis fora del país de residència de l’Usuari; (b) per respondre sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes reguladors i altres autoritats públiques i governamentals, que poden incloure autoritats fora del país de residència de l’Usuari; i (c) per protegir els nostres drets, la nostra privacitat, seguretat o propietat, o els drets d’altres persones. – Interès legítim: és possible que per motius de gestió empresarial CAN VIRGILI transmeti la seva informació personal a empreses vinculades o a tercers amb !nalitats de gestió empresarial situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, veri!cant sempre el compliment de les garanties exigides per la normativa europea de protecció de dades. – Comptem amb una estratègia d’avaluació de riscos de privacitat i seguretat, així com d’un pla recuperació de desastres i continuïtat del negoci dissenyada per salvaguardar la continuïtat dels nostres serveis i per protegir el nostre personal.

Si l’Usuari accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, és responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.

Última actualització

Política de privacitat actualitzada per última vegada amb data 31/01/2019.

¡Bienbebido al El Bandarra!
Antes que nada… ¿Eres mayor de 18 años?

Suscríbete a nuestra newsletter
y obtén un 5% de descuento.